• 04 6270 5558
  • Sinhnx@moit.gov.vn
  • Chức năng nhiệm vụ:
    a) Chỉ đạo xây dựng Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, Danh mục hóa chất quốc gia, phân loại và dán nhãn hoá chất (GHS), đánh giá hoá chất mới và các hoạt động khác có liên quan; b) Chủ trì xây dựng và giám sát thực hiện quy hoạch ngành điện hoá, chất tẩy rửa, pin-acquy…và các tiểu ngành khác thuộc ngành hoá chất (bao gồm công tác quản lý chất lượng công trình, dự án theo quy định của pháp luật); chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và an toàn hóa chất; quản lý an toàn sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng có chứa hóa chất; c) Chủ trì các nội dung, hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; d) Chỉ đạo, theo dõi việc sử dụng hoá chất trong lĩnh vực công nghiệp, hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện do các địa phương được phân cấp thực hiện; đ) Phó Trưởng Ban chỉ đạo của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm; chủ trì tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; e) Giúp Cục trưởng trong các hoạt động thẩm định thiết kế cơ sở, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động hoá chất (trừ quy chuẩn kỹ thuật về phân bón vô cơ); giúp Cục trưởng trong việc quản lý hoá chất hạn chế kinh doanh; f) Trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Dữ liệu và Hỗ trợ Ứng phó sự cố hoá chất; g) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.