• 04 2220 5638
  • LienNK@moit.gov.vn
  • Chức năng nhiệm vụ:
    a) Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất. Chủ trì xây dựng và giám sát thực hiện quy hoạch vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm công tác quản lý chất lượng công trình, dự án theo quy định của pháp luật); b) Chủ trì việc thẩm định và cấp phép sản xuất phân bón vô cơ và phân bón khác thuộc thẩm quyền của Bộ, bao gồm các nội dung xây dựng và theo dõi thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật về phân bón vô cơ; c) Phụ trách công tác pháp chế; thanh tra chuyên ngành hoá chất; tiền chất ma tuý trong lĩnh vực công nghiệp; d) Phụ trách công tác cải cách thủ tục hành chính; Chủ trì giải đáp kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, của địa phương và kiến nghị của Đại biểu Quốc hội liên quan đến hoạt động hoá chất thuộc phạm vi quản lý của Cục; chủ trì công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động hoá chất; đ) Chủ trì các nội dung, hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; e) Thành viên Tổ Công tác Quốc hội của Bộ; thành viên Tổ công tác Liên ngành kiểm soát tiền chất; f) Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Quản lý tiền chất; g) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.