• 04 2220 5106
  • Ngoclh@moit.gov.vn
  • Chức năng nhiệm vụ:
    a) Chỉ đạo và tổ chức thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất; công tác thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất và các nhiệm vụ khác có liên quan; b) Chỉ đạo và thực thi quy định của pháp luật liên quan đến xác nhận khai báo hoá chất nhập khẩu, hoá chất sản xuất; c) Chỉ đạo và là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Công ước Minamata về thủy ngân, Công ước Rotterdam; d) Giúp Cục trưởng trong việc xây dựng và thực hiện các quy hoạch phân bón, hoá chất cơ bản, cao su, hoá dược (bao gồm công tác quản lý chất lượng công trình, dự án theo quy định của pháp luật); Giúp Cục trưởng trong hoạt động hợp tác quốc tế; chủ trì các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; đ) Giúp Cục trưởng trong công tác tổng hợp báo cáo việc thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các doanh nghiệp còn vốn nhà nước khác trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất trực thuộc Bộ theo phân công của Bộ trưởng; e) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Công ước và Hợp tác quốc tế, Phòng Thông tin hoá chất; f) Thành viên Tổ điều hành thị trường trong nước của Bộ; Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Cục; g) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.