• 04 222 05 059
  • ThanhNV@moit.gov.vn
  • Chức năng nhiệm vụ:
    a) Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Cục; b) Phụ trách công tác: Tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Cục; công tác xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm; các đề án, dự án, chương trình hoạt động hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa chất; c) Chỉ đạo công tác tổng hợp báo cáo việc thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các doanh nghiệp còn vốn nhà nước khác trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất trực thuộc Bộ theo phân công của Bộ trưởng; d) Chỉ đạo việc thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng chuyên ngành hoá chất thuộc quản lý ngành của Bộ. Tham gia ý kiến về các dự án đầu tư trong hoạt động hoá chất do địa phương phê duyệt; đ) Chỉ đạo, ký thừa ủy quyền giấy phép hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp; giấy phép sản xuất, xuất nhập khẩu hoá chất Bảng và giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác; e) Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch ngành hoá chất, xây dựng các tiêu chuẩn, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động hoá chất và phân bón; f) Chỉ đạo và là đầu mối của Công ước cấm vũ khí hoá học, SAICM; chỉ đạo việc ký kết và tham gia các điều ước quốc tế và kế hoạch triển khai thực hiện, quản lý hàng lưỡng dụng; g) Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài, tham gia hội nghị, hội thảo, tập huấn nước ngoài; h) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng Cục; Văn phòng Đại diện Cục Hóa chất tại Tp.HCM và Phòng Chính sách và Phát triển công nghiệp hoá chất; i) Chánh Văn phòng Chương trình Hoá dược; k) Chủ tài khoản của Cục Hoá chất.