• 024 222 05 059
  • ThanhNV@moit.gov.vn
  • Chức năng nhiệm vụ:
    a) Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Cục; b) Phụ trách công tác: Tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Cục; Thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm; các đề án, dự án, chương trình hoạt động hoá chất và vật liệu nổ công nghiệp; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa chất; c) Chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thanh tra chuyên ngành, pháp chế; d) Chỉ đạo công tác thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các doanh nghiệp còn vốn nhà nước khác trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất trực thuộc Bộ theo phân công của Bộ trưởng; Chỉ đạo công tác đổi mới doanh nghiệp, tái cơ cấu, cổ phần hoá, thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, các doanh nghiệp còn vốn nhà nước khác trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất trực thuộc Bộ theo phân công của Bộ trưởng; đ) Chỉ đạo việc thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng chuyên ngành hoá chất thuộc quản lý ngành của Bộ. Tham gia ý kiến về các dự án đầu tư trong hoạt động hoá chất do địa phương phê duyệt; e) Ký thừa ủy quyền giấy phép hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; f) Chỉ đạo giám sát việc thực hiện các quy hoạch ngành hoá chất, xây dựng các tiêu chuẩn, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động hoá chất; g) Chỉ đạo và là đầu mối của Công ước cấm vũ khí hoá học, SAICM; chỉ đạo việc ký kết và tham gia các điều ước quốc tế và kế hoạch triển khai thực hiện, quản lý hàng lưỡng dụng; h) Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài, tham gia hội nghị, hội thảo, tập huấn nước ngoài; i) Chánh Văn phòng Chương trình Hoá dược; j) Chủ tài khoản của Cục Hoá chất; k) Các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.