Điện thoại: 0422205057
Fax: (04) 22 205 038
Hộp thư:
Địa chỉ:
  • Chánh Văn Phòng
  • 04 6287 4499
  • HienPQ@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng - Cục Hóa chất

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-CHC ngày 22 tháng 5 năm 2009)

- Xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch công tác tuần, kế hoạch công tác tháng, năm của Cục

- Tổng hợp báo cáo hoạt động hàng tuần; xây dựng các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất về công tác chỉ đạo, điều hành, các hoạt động chung của Cục; chủ trì góp ý về công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, Chính phủ, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Cục.

- Tiếp nhận, xử lý, quản lý công văn, tài liệu, các văn bản quy phạm pháp luật đến Cục, các văn bản do Cục phát hành theo đúng quy định về công tác văn thư, lưu trữ và các quy định hiện hành.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Cục, các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng, hiệu chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cục.

- Xây dựng việc quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Cục; theo dõi quản lý cán bộ, công chức khối cơ quan Cục và các Trung tâm, Văn phòng đại diện thuộc Cục; thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác lao động, tiền lương và các chế độ xã hội.

- Trình Cục trưởng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nâng ngạch, nâng lương, tuyển dụng, nghỉ hưu theo chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, theo Phân cấp; hướng dẫn các Trung tâm, Văn phòng đại diện thuộc Cục thực hiện công tác quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì trong việc xây dựng Quy chế làm việc của Cục, giám sát việc thực hiện Quy chế; nghiên cứu góp ý kiến dự thảo và các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ (trư các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ khác thuộc Cục); thực hiện công tác pháp chế khác theo quy định của Bộ.

- Đầu mối xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cục theo mục tiêu, nội dung chương trình cải cách của Bộ; thường trực Ban ISO phối hợp với các đơn vị thuộc Cục để duy trì Hệ thống chất lượng ISO 9001:2000 trong lĩnh vực thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Cục đã được cấp chứng nhận.

- Đầu mối thường trực giúp Cục trưởng trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Cục. Tổng hợp công tác thi đua khen thưởng của các Trung tâm, Văn phòng đại diện và cơ quan Cục.

- Mua sắm, quản lý tài sản, thiết bị của Cục, đảm bảo phương tiện, vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của Cục; quản lý cơ sở vật chất, tài sản, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan Cục; phối hợp với công đoàn trong việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Cục.

- Đầu mối về các vấn đề liên quan đến pháp lý.

- Đầu mối tổ chức các sự kiện, hội chợ, hội thảo do Cục chủ trì thực hiện.

- Đầu mối tổng hợp kế hoạch hàng năm của Cục; kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ; kế hoạch hợp tác quốc tế…

- Tổ chức thực hiện nghiệp vụ tài chính - kế toán trong quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí được nhà nước giao, vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và tài sản công do Cục quản lý.

- Chủ trì lập dự toán các nguồn kinh phí được nhà nước giao cho Cục quản lý, tổ chức thực hiện để trình Bộ cân đối, tổng hợp vào kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ.

- Chủ trì lập báo cáo tài chính và quyết toán các nguồn kinh phí được nhà nước giao theo quy định.

- Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thuộc Cục thực hiện các hoạt động thu, chi theo đúng chế độ nhà nước.

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các Quy chế quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí do Cục quản lý và thủ hưởng.

- Tham gia Hội đồng thẩm định, kiểm tra quyết toán kinh phí của các đề án, dự án hoàn thành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng kinh phí của Cục trong quý, xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí quý tiếp theo và đưa ra các đề xuất nhằm sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích và đúng chế độ nhà nước quy định.

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách tài chính-tín dụng-kế toán liên quan đến phát triển công nghiệp hóa chất.

- Chủ trì việc kiểm tra kế toán nội bộ, thực hiện công khai tài chính và tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Danh sách cán bộ
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Trương Thị Luân Chuyên viên 04 2220 5105 LuanTT@moit.gov.vn
Đỗ Thị Thu Hương Chuyên viên 04 2220 5105 HuongDTT@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Hà Chuyên viên 04 2220 5057 Hanguyenthi@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Nga Chuyên viên 04 2220 5056 NgaNTT@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Khánh Hằng Kế toán trưởng 04 2220 5105 Hangntk@moit.gov.vn
Đặng Minh Hải Nhân viên 04 22205057