Điện thoại: 04 3212 1051
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ:
  • Giám đốc
  • 0439393538
  • sonphn@moit.gov.vn

I. GIÓI THIỆU CHUNG:

Trung tâm Dữ liệu và Hỗ trợ ứng phó sự cố hóa chất (CECHEDAR) được thành lập theo Quyết định số 3830/QĐ-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2009. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Cục Hóa chất – Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng Cục trưởng Cục Hoá chất bao gồm:

-  Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về hoá chất, các văn bản cá biệt, văn bản quy phạm nội bộ theo quy định của pháp luật; 

-  Xây dựng cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, danh mục hóa chất nguy hiểm, chủ trì xây dựng chương trình quốc gia về phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất, tư vấn lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất;

-  Xử lý môi trường, xử lý chất thải, đánh giá tác động môi trường và công nghệ xử lý các loại chất thải rắn, lỏng, khí;

-  Trung tâm là đơn vị thực hiện ký kết trực tiếp dịch vụ tư vấn với các đơn vị trong và ngoài nước trong các lĩnh vực an toàn hóa chất, lập kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, bảo vệ môi trường, quan trắc, đánh giá ảnh hưởng môi trường, tư vấn, chuyển giao các giải pháp kỹ thuật an toàn hóa chất, phân tích đánh giá hóa chất mới, đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực có liên quan đến an toàn hóa chất

Đội ngũ cán bộ, chuyên gia là những tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư chuyên ngành hoá, chuyên ngành công nghệ môi trường của Trung tâm là những người có năng lực, giàu kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật an toàn hóa chất, bảo vệ môi trường, thẩm định kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất ở các cơ sở sản xuất hóa chất , được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước về đánh giá rủi ro hóa chất và ứng phó sự cố hóa chất.

Trung tâm hiện đang dần khẳng định năng lực yệu của mình để đáp ứng những yêu cầu ở cấp độ cao nhất của các dự án trong nước cũng như quốc tế.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1.      Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

-  Chủ trì, tham gia xây dựng các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý hóa chất như các Thông tư về quản lý an toàn hoá chất, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hoá chất.

-  Xây dựng danh mục và ngưỡng hóa chất được phép, không được phép sử dụng trong các sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp;

-  Chủ trì soạn thảo Thông tư 20/2013/TT-BCT quy định lập và thẩm định kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

2.      Xây dựng dữ liệu Hóa chất

-  Xây dựng cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia;

-  Xây dựng danh mục hóa chất quốc gia.

                    - Tham gia triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia và danh mục hóa chất quốc gia

                   - Chủ trì triển khai Đề án xây dựng phòng thí nghiệm đánh giá hóa chất mới

-                         - Chủ trì xây dựng dự thảo Chương trình quốc gia về phòng ngừa, ứng    phó sự cố hóa chất

                           - Xây dựng mạng lưới quản lý hóa chất quốc gia tại các địa phương;

                   - Chủ trì triển khai Đề án xây dựng phòng thí nghiệm đánh giá hóa chất mới

                  -  Chủ trì xây dựng dự thảo Chương trình quốc gia về phòng ngừa, ứng    phó sự cố hóa chất

3.      Dịch vụ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực hóa chất:

-  Tư vấn, chuyển giao các giải pháp kỹ thuật an toàn hóa chất, phân tích đánh giá hóa chất mới;

-  Đánh giá rủi ro hóa chất, lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất;

-  Cung cấp thông tin trợ giúp xử lý tình huống về an toàn hóa chất;

-  Đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực có liên quan đến sử dụng và an toàn hóa chất;

Lĩnh vực môi trường:

-  Xử lý môi trường, xử lý chất thải, thiết kế kỹ thuật và lập, thực hiện các dự án xử lý nước thải, nước sinh hoạt, khai thác xử lý và cung cấp nước sạch;

-  Kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng môi trường.

-  Điều tra, tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải,…

-  Lập dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt; lắp đặt hệ thống xử lý rác thải, cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải;

-  Thiết kế lắp đặt lò đốt rác thải nguy hại.

4.      Hợp tác Quốc tế

-  Hợp tác với các Tổ chức quốc tế, các cơ quan hoá chất, các cơ quan bảo vệ môi trường trong kế hoạch phát triển dài hạn về công nghiệp hoá chất quốc gia và bảo vệ môi trường.

-  Tổ chức các chương trình hội nghị, đào tạo quốc tế liên quan đến lĩnh vực hoá chất..

Danh sách cán bộ
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Nguyễn Đắc Khánh Nhân viên 0439393538 khanhnd@Moit.gov.vn
Đinh Thị Hải Ninh Nhân viên 0439393538 ninhdth@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Thúy Hà Nhân viên 0439387104 hantt@moit.gov.vn
Nguyễn Văn Sáng Nhân viên 0439393538 sangnva@moit.gov.vn
Vũ Thị Hương Nhân viên 0439393538 huongvt@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Thúy Hường Nhân viên 0439393538 huongngtth@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Phi Nga Nhân viên 0439393538 ngantp@moit.gov.vn
Vương Thanh Chung Nhân viên 0439393538 chungvt@moit.gov.vn
Nguyễn Thị Thúy Hà Nhân viên 0439393538 hangthth@moit.gov.vn