Điện thoại: 04 222 05 118
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ:
  • Trưởng phòng
  • 04 2220 5118
  • Hadt@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thông tin hóa chất - Cục Hóa chất

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-CHC ngày 22 tháng 5 năm 2009)

- Tổng hợp, thống kê tình hình hoạt động hóa chất, việc thực hiện an toàn hóa chất.

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và xử lý các vi phạm trong hoạt động hóa chất.

- Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ khai báo hóa chất nguy hiểm và cấp Phiếu xác nhận nhận khai báo hóa chất nguy hiểm. Xây dựng và phát hành Phiếu an toàn hóa chất.

- Đầu mối quốc gia về thông tin hóa chất, đánh giá hóa chất mới, đánh giá rủi ro.

- Đầu mối xây dựng Danh mục hóa chất phải khai báo, danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.

- Đầu mối việc xây dựng và kiểm tra việc thực hiện khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm.

- Đầu mối các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực hóa chất.

- Tổ chức, đào tạo, phổ cập kiến thức công nghệ thông tin cần thiết cho cán bộ, công chức của Cục. Quản lý, khai thác, sử dụng mạng tin học nội bộ, các trang tin điện tử của Cụ; khai thác, sử dụng hiệu quả các tài nguyên thông tin của Bộ, Cục… để phục vụ công việc của Cục. Đầu mối phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền, quảng bá về hoạt động của Cục, các hoạt động của công nghiệp hóa chất.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Danh sách cán bộ
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Trần Nguyên Hanh Chuyên viên 04 2220 5118 Hanhtn@moit.gov.vn