Điện thoại: 04 222 05 058
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ:
  • Trưởng phòng
  • 04 2220 5058
  • Thanhnc@moit.gov.vn
  • Phó Trưởng phòng
  • 04 2220 5058
  • Vuongvh@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý tiền chất - Cục Hóa chất

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-CHC ngày 22 tháng 5 năm 2009)

- Phối hợp với Văn phòng thường trực phòng chông ma túy và các cơ quan khác thực hiện việc kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp đối với 32 hóa chất, cụ thể hướng dẫn việc thực hiện Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp.

- Phối hợp với Phòng Công ước và Hợp tác quốc tế triển khai thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý tiền chất.

- Cấp giấy phép xuất, nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp theo Luật phòng, chống ma túy.

- Kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiền chất: hệ thống sổ sách, báo cáo, kho bãi,…

- Đầu mối thực hiện các hoạt động liên quan đến kiểm soát tiền cất trong lĩnh vực công nghiệp và phòng chống ma túy.

- Tổ chức và tham gia tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức về quản lý tiền chất.

- Thẩm định, xác nhận các vấn đề liên quan đến quản lý hóa chất như thuế xuất, mục đích sử dụng, hạn ngạch,……

- Xây dựng danh mục hóa chất quốc gia, xây dựng cơ sở cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.

- Phối hợp với Trung tâm Dữ liệu và Hỗ trợ ứng phó sự cố hóa chất xây dựng danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Danh sách cán bộ
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Nguyễn Thị Ninh Chuyên viên 04 2220 5058 Ninhnt@moit.gov.vn