Điện thoại: 04 222 05 136
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ:
  • Trưởng phòng
  • 04 2220 5136
  • Hanth@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Công ước và Hợp tác quốc tế - Cục Hóa chất

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-CHC ngày 22 tháng 5 năm 2009)

- Đầu mối quốc gia về Công ước cấm vũ khí hóa học.

- Cấp giấy phép xuất, nhập khẩu các loại hóa chất thuộc Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

- Thanh sát việc thực hiện Công ước vũ khí hóa học.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động hóa chất kể cả phát triển và an toàn hóa chất.

- Đầu mối các công ước và các điều ước quốc tế khác về hóa chất.

- Ban hành các quy định về phân loại, ghi nhãn hóa chất.

- Xây dựng danh mục hóa chất cấm. Đầu mối xây dựng hồ sơ cho phép sản xuất, xuất nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm cho mục đích đặc biệt phục vụ an ninh, quốc phòng.

- Đầu mối, phối hợp cùng các đơn vị thuộc Cục trong công tác hợp tác quốc tế; tổ chức các đoàn công tác ra nước ngoài do Cục chủ trì bao gồm việc xây dựng chương trình, dự toán, quyết toán…; tổ chức tiếp đón và làm việc với các đoàn công tác nước ngoài khi đến làm việc tại Cục.

- Phối hợp với Văn phòng Hóa dược triển khai hợp tác quốc tế thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Danh sách cán bộ
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Phạm Hoài Long Chuyên viên 04 2220 5136 Longph@moit.gov.vn
Lê Phương Thùy Chuyên viên 04 2220 5136 Thuylp@moit.gov.vn
Lê Việt Thắng Chuyên viên 04 2220 5136 Thanglv@moit.gov.vn