Điện thoại: 04 222 05 146
Fax:
Hộp thư:
Địa chỉ:
  • Trưởng phòng
  • 04 2220 5146
  • Lientk@moit.gov.vn
  • Phó Trưởng phòng
  • 04 2220 5146
  • Loannt@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Chính sách phát triển công nghiệp hóa chất - Cục Hóa chất

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-CHC ngày 22 tháng 5 năm 2009)

- Đầu mối xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn công nghiệp hóa chất.

- Chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng chuyên ngành hóa chất thuộc nhóm A không phân biệt nguồn vốn và các dự án sản xuất vật liểu nổ công nghiệp.

- Tham gia ý kiến về các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hóa chất do địa phương quản lý.

- Tổ chức xây dựng, ban hành, quản lý và hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành hóa chất.

- Cấp giấy phép xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nitrat amon.

- Xây dựng danh mục hóa chất độc và mẫu kiểm soát mua, bán hóa chất độc.

- Phối hợp với các cơ quan giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế xuất, nhập khẩu các mặt hàng hóa chất và sản phẩm hóa chất.

- Đầu mối tổ chức điều hành thị trường trong nước về mặt hàng phân bón.

- Theo dõi hoạt động của các Hội, Hiệp hội ngành hàng hóa chất.

- Tổ chức và thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt động hóa chất.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động của Cục được nêu trong các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành hóa chất và các phân ngành công nghiệp hóa chất.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Danh sách cán bộ
Nhân sự Chức vụ Điện thoại Hộp thư
Bùi Thế Cường Chuyên viên 04 2220 5146 Cuongbt@moit.gov.vn
Đặng Văn Thực Chuyên viên 04 2220 5146 Thucdv@moit.gov.vn