Số hiệu : 31/2020/TT-BCT
Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13⁄2018⁄TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 30/11/2020
Tệp đính kèm