Tìm kiếm
Văn bản pháp luật
Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
08/2018/TT-BTC Thông tư quy định mức thu. chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất 25/01/2018
42/2017/NĐ-CP Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59⁄2015⁄NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 05/04/2017
2279/QĐ-BCT Về việc ban hành quy trình cấp Giấy phép xuất khẩu, vật liệu nổ công nghiệp dưới hình thức trực tuyến theo cơ chế hải quan một cửa quốc gia 07/06/2016
55/2014/TT-BCT Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định sô 38⁄2014⁄NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát và Công ước cấm phát triên, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học 19/12/2014
36 /2014/TT-BCT Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất 22/10/2014
38/2014/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT THUỘC DIỆN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG ƯỚC CẤM PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT, TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG VÀ PHÁ HỦY VŨ KHÍ HÓA HỌC 06/05/2014
163/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp 12/11/2013
1811/QĐ-TTg Về việc ký kết Công ước Minamata về Thủy Ngân 04/10/2013
80/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 19/07/2013
44/2012/TT-BCT Quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 28/12/2012
04/2012/TT-BCT Quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất 13/02/2012
41 /2011/TT-BCT Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng 16/12/2011
06/2007/QH12 Luật hoá chất 21/11/2011
40/2011/TT-BCT Thông tưquy định về khai báo hoá chất 14/11/2011
26/2011/NĐ-CP Nghịđịnh của Chính phủ số 26⁄2011⁄NĐ-CP ngày 08⁄04⁄2011sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số108⁄2008⁄NĐ-CP ngày 07⁄10⁄2008 của Chính phủ 08/04/2011
28/2010/TT-BCT Thông tư quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ 28/06/2010
39/2009/NĐ-CP VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 23/04/2009
108/2008/NĐ-CP Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất 07/10/2008