Hỏi đáp
Thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu Xem trả lời
  • Nguyễn Văn Bình
  • binhnv@gmail.com
  • 0979253689
<p align="justify" style="margin: 10px auto; padding: 0px; font-family: Arial; line-height: 20px; color: rgb(59, 59, 59); text-align: justify;"> Thực hiện Nghị quyết 19⁄NĐ-CP ng&agrave;y 28 th&aacute;ng 4 của Ch&iacute;nh phủ về những nhiệm vụ giải ph&aacute;p chủ yếu cải thiện m&ocirc;i trường kinh doanh, n&acirc;ng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ C&ocirc;ng Thương đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan x&acirc;y dựng dựng Dự thảo Nghị định của Ch&iacute;nh phủ quy định chi tiết v&agrave; hướng dẫn thi h&agrave;nh một số điều của Luật H&oacute;a chất để thay thế Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP ng&agrave;y 07 th&aacute;ng 10 năm 2008 của Ch&iacute;nh phủ quy định chi tiết v&agrave; hướng dẫn thi h&agrave;nh một số điều của Luật H&oacute;a chất v&agrave; Nghị định số 26⁄2011⁄NĐ-CP ng&agrave;y 08 th&aacute;ng 4 năm 2011 của Ch&iacute;nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật H&oacute;a chất (sau đ&acirc;y gọi tắt l&agrave; Dự thảo Nghị định).<⁄p> <p align="justify" style="margin: 10px auto; padding: 0px; font-family: Arial; line-height: 20px; color: rgb(59, 59, 59); text-align: justify;"> Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, giảm thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, trong Dự thảo Nghị định, Bộ C&ocirc;ng Thương dự kiến điều chỉnh việc thực hiện thủ tục khai b&aacute;o h&oacute;a chất nhập khẩu qua hệ thống Hải quan một cửa quốc gia, theo đ&oacute; c&aacute;c doanh nghiệp nhập khẩu h&oacute;a chất cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin: chủng loại h&oacute;a chất, số lượng, h&oacute;a đơn h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave;o một cửa quốc gia. Với h&igrave;nh thức n&agrave;y, to&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh được thực hiện tr&ecirc;n m&ocirc;i trường mạng internet từ nộp hồ sơ cho đến gửi th&ocirc;ng tin phản hồi để l&agrave;m thủ tục th&ocirc;ng quan, tiết kiệm chi ph&iacute; in ấn hồ sơ, thời gian thụ l&yacute; hồ sơ của cả doanh nghiệp v&agrave; đơn vị tiếp nhận hồ sơ.<⁄p> <p align="justify" style="margin: 10px auto; padding: 0px; font-family: Arial; line-height: 20px; color: rgb(59, 59, 59); text-align: justify;"> B&ecirc;n cạnh những quy định giảm thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh về khai b&aacute;o h&oacute;a chất, Bộ C&ocirc;ng Thương đ&atilde; điều chỉnh lại danh mục h&oacute;a chất phải khai b&aacute;o theo ti&ecirc;u ch&iacute; ph&acirc;n loại nguy hiểm, tăng ngưỡng c&aacute;c h&oacute;a chất phải khai b&aacute;o (dưới 10 kg kh&ocirc;ng phải khai b&aacute;o) nhằm mục đ&iacute;ch giảm nghĩa vụ phải khai b&aacute;o h&oacute;a chất đối với doanh nghiệp nhập khẩu h&oacute;a chất.<⁄p> <p align="justify" style="margin: 10px auto; padding: 0px; font-family: Arial; line-height: 20px; color: rgb(59, 59, 59); text-align: justify;"> Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; những thay đổi về quy định khai b&aacute;o h&oacute;a chất theo Dự thảo Nghị định của Bộ C&ocirc;ng Thương dự kiến tr&igrave;nh Ch&iacute;nh phủ th&aacute;ng 11 năm 2016.<⁄p> <p align="justify" style="margin: 10px auto; padding: 0px; font-family: Arial; line-height: 20px; color: rgb(59, 59, 59); text-align: justify;"> Trong l&uacute;c chờ đợi Nghị định mới được ban h&agrave;nh, Bộ C&ocirc;ng Thương đ&atilde; ban h&agrave;nh văn bản hướng dẫn c&aacute;c doanh nghiệp, ưu ti&ecirc;n thực thực hiện khai b&aacute;o ho&aacute; chất th&ocirc;ng qua mạng internet cấp độ 4 từ năm 2015 v&agrave; giảm thời gian thực hiện thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh về khai b&aacute;o ho&aacute; chất tại Bộ (Th&ocirc;ng tư số 06⁄2015⁄TT-BCT ng&agrave;y 24⁄3⁄2016).<⁄p>
Field limited to 100 characters.